Samtaler

Samtaler

Jeg tilbyder anerkendende, nænsom og effektfuld rådgivning og terapi til dig, som ønsker løbende forandring, øget trivsel og rum til fordybelse.
Kerneydelsen i min praksis – Kognitiv Psykologklinik for unge og voksne – er således individuelle samtaleforløb hos autoriseret klinisk psykolog med mange års psykoterapeutisk erfaring.

Vi kan alle have gavn af at sparre med en, når vi har det svært. Når der sker store forandringer i vores liv. Eller vi skal træffe skelsættende beslutninger og gå nye veje. 

Samtaleterapi er en særdeles hjælpsom og effektfuld tilgang til en lang række problemstillinger og udfordringer. Det viser både forskning og mine egne erfaringer fra praksis igennem mange år.

Læs mere her om de behandlingsområder, jeg tilbyder hjælp til.


Spørgsmål inden opstart i terapi

Hvis det er første gang, du opsøger psykologhjælp, er det også naturligt, at du kan have en række spørgsmål og overvejelser inden opstart i terapi.
Nedenfor har jeg samlet nogle af de spørgsmål, som jeg har mødt igennem årene.

Hvornår kan jeg have glæde af at tale med en psykolog?

Nogen ved allerede, hvad de kæmper med, og hvor de gerne vil hen, når de henvender sig. Nogen oplever, at det først er i det terapeutiske rum, de for alvor har plads til at komme i kontakt med, hvordan de egentligt har det, og hvad de længes efter skal forandres. Andre har brug for min faglige hjælp til at skabe overblik og stikke en prioriteret retning ud.                                                                                           
Alle udgangspunkter er relevante. Vi starter således der, hvor du er.

Al erfaring peger på, at det er gavnligt at starte behandlingen så hurtigt som muligt.
Det fortjener kun den største respekt at række ud og på den måde anerkende hos sig selv, at der er noget, man har svært ved at løse på egen hånd. Vi kan føle os sårbare eller “svage”, når vi beder om hjælp, men jeg synes i virkeligheden, at det er der, den største styrke ligger.  

Hvordan foregår en samtale og et forløb?

De første samtaler handler om at skabe overblik og lære dig at kende. Vi vil således fx tale om, hvordan dit liv og din hverdag ser ud; hvordan dit liv har formet sig bagudrettet, og hvad du er optaget af. Derudover vil vi også snakke meget om, hvad du kæmper med, og hvad du synes, der er svært og udfordrende. Vi vil fx spore os ind på, hvor længe den givne problemstilling eller tilstand har været i dit liv; hvad der har aktiveret den og vedligeholder den; hvor meget den er tilstede; hvilke tanker og følelser det giver dig;  hvilke konsekvenser det har og har haft for dig, og hvad du oplever som hjælpsomt og ikke-hjælpsomt i forhold til det svære.

Vi vil også bruge tid på at kigge frem og snakke om, hvilke mål og ønsker du har for vores samtaler. Hvad du således drømmer om at få ud af vores samarbejde, og hvad du længes efter i dit liv. Vi vil snakke om, hvordan vi eventuelt vil kunne arbejde med de givne problemstillinger med henblik på at hjælpe dig derhen, du ønsker, ligesom vi vil prioritere, hvor vi skal starte.

I de efterfølgende samtaler fordyber vi os i de aftalte områder og arbejder med disse. 

En typisk samtale vil følge en nogenlunde fast form, hvor vi starter med at opsummere, hvordan du har haft det siden sidst. Derefter aftaler vi i fællesskab, hvad vi skal bruge den aktuelle konsultation på. Det kan fx være opfølgning på en hjemmeopgave eller noget, vi snakkede om sidst; en oplevet eller kommende udfordring eller andet, som er det, der fylder mest for dig. Vi snakker dernæst om det aftalte, inden vi til sidst runder af med blandt andet at aftale ny tid og eventuelle opgaver.

Opgaver kan fx være noget, du har lyst til at summe videre over; noget, du eller vi begge skal samle information om; en ny handlemåde, som du skal afprøve eller lignende. Hvor mange og hvilke opgaver aftales altid i fællesskab med udgangspunkt i din tid og dit overskud. Det vigtigste er, at opgaverne giver mening for dig.                                                                           

Jeg oplever, at mange er glade for noget at arbejde videre med hjemme, da det giver en oplevelse af aktivt at handle på sin situation og “at være i proces” – ikke kun i den enkelte konsultation.
For mig giver opgaver mening, da de ønskede forandringer alt andet lige især skal finde sted i dit levede liv ved siden af og også efter vores samtaler.

Nogle gange vil jeg også spørge dig til forløbet hos mig; dit udbytte, og hvad der er særligt brugbart eller ikke-brugbart for dig. Det ligger mig meget på sinde, at samtalerne fungerer godt for dig både i form og indhold, og at du får mest muligt ud af at komme hos mig.  

Hvor længe varer et forløb?

Hvor længe, et forløb varer, kan være meget forskelligt. Det afhænger ofte både af, hvilke problemstillinger, vi skal samarbejde omkring, og hvor mange forskellige problematikker der er i spil. Nogle oplever kun at have brug for at komme en god håndfuld gange, ligesom jeg har meget lange forløb, der strækker sig over år.
Et langt forløb skyldes typisk, at det opleves hjælpsomt og tilbagefaldsforebyggende med løbende opfølgning,  fx hver 2. eller 3. måned over tid. Der kan også være tale om et længere udviklingsforløb. 

Man kan komme en gang om ugen; ca. hver 14. dag eller 1 gang månedligt. Nogen stopper og vender tilbage over åre. Andre kontakter mig løbende for et par samtaler ved behov uden at være i et egentligt fast forløb.

Alle varianter er meget velkomne hos mig. Jeg ser det som et stort privilegium at få lov at være med på en del af din rejse i livet, uanset hvor lang den fælles rejse er.
Det vigtigste er, at det er en form, der fungerer godt for dig. At den er afstemt din tid, de ting, der også betyder noget for dig, dine forpligtelser, din økonomi og lignende.  

Er der bestemte forventninger til mig som klient?

Vi oplever alle lidelse – af forskellig art og omfang. Vi oplever alle ting, der er svære at være med, og som er svære at ”invitere med” i vores liv.

Du skal ikke være på en bestemt måde eller have en bestemt grad af overblik eller indsigt for at komme hos mig. Der er ingen rigtige og forkerte svar, eller noget du skal skamme dig over – at tænke, føle eller gøre. Du må have det, lige som du har det. Og du må være lige præcis den, du er – der hvor du er.  

Følelser har brug for medfølelse og venlighed – fra dig selv og fra andre inkl. mig. Uanset om de er positive eller negative. Jeg tror desuden på, at vi altid har en god grund til at gøre, som vi gør – uanset hvor uønskede eller uhensigtsmæssige vores handlinger kan være.

Det vigtigste er, at du har lyst til at undersøge og forsøge at forholde dig aktivt og nysgerrigt til de ting, du oplever, tænker, føler og gør. Det vigtigste er, at du har lyst til at se på de ting sammen med mig, og at du gerne vil afprøve forskellige ting, samle erfaringer og evaluere disse erfaringer med mig.  

Hvad kan jeg få ud af et samtaleforløb?

Terapi kan handle om mange ting. Det kan handle om øget indsigt, forståelse og nuancer. Det kan handle om at finde måder at være med noget uønsket, noget svært og lidelsesfuldt, som vi ikke kan ændre på. Terapi kan også handle om at ændre på ting, der kan ændres på. Fx livssituationer eller tanker, følelser og handlemønstre hos os selv.

Det mere konkrete udbytte af et samtaleforløb vil afhænge meget af, hvilke problematikker der er i spil, og ikke mindst dine egne ønsker til forløbet og udbyttet heraf.

Overordnet er det min erfaring, at mange får følgende ud af et samtaleforløb:

  • Større bevidsthed om og overblik over mønstre i ens tanker, følelser og handlinger.
  • Større forståelse for problemstillingens dynamik; hvad der aktiverer den, vedligeholder den og lignende. Og dermed også fortrolighed med problematikken…
  • Større bevidsthed om egne grænser og en selv som person – man lærer sig selv (endnu) bedre at kende. I forlængelse heraf oplever jeg også, at mange finder en større accept af, hvem de er.
  • Plads og ro til at se på noget fra flere vinkler.
  • Øget kontakt med egne behov, værdier og ønsker for ens liv.
  • Indsigt i og erfaring med, hvad der virker og ikke virker. Hvad der med andre ord er hjælpsomt i forhold til de problemstillinger, man oplever.
  • Nye handlemuligheder og handlemåder.
  • En række konkrete strategier at anvende i forhold til håndteringen af tanker, følelser, handlemønstre, situationer og relationer. Det giver en tryghed at vide, hvad man skal gøre.
  • Større fred med det, der er… som det er. 
  • Forebyggelse af tilbagefald og en plan ved et eventuelt tilbagefald.

Læs mere her om min faglige tilgang og den kognitive teori og metoder.

Nogle kan være utrygge ved at starte i et terapeutisk forløb. Selvom man lider og kæmper, er det på samme tid også en velkendt tilstand. Der kan opstå spørgsmål omhandlende, hvad terapien vil kunne sætte i gang, og om man fx vil blive en helt anden bagefter.

Fremfor at blive en anden i forbindelse med et samtaleforløb, oplever jeg snarere, at man får plads til at blive mere sig selv og leve det liv, man gerne vil leve. 

Er det anderledes end at tale med en ven?

I en terapeutisk kontekst er det din tid og udelukkende dig, det handler om.

Vores samtaler bygger desuden på et videnskabeligt grundlag. Det betyder, at jeg bringer min teoretiske og metodiske viden i spil i forhold til at skabe forandring og udvikling sammen med dig.

Jeg ser vores forløb som et ligeværdigt og jævnbyrdigt samarbejde. Du er ekspert på dig og dit liv. Jeg er ekspert på og har erfaring med mønstre og mekanismer i forskellige problematikker, og hvad der kan være hjælpsomt og forandrende. Sammen bringer vi disse ting i spil, så du kan nå derhen, hvor du gerne vil. 

Er det hårdt at gå i terapi?

Det kan være hårdt at gå i terapi, fordi man erkender ting, omstrukturerer nogle af sine forståelser og ændrer på etablerede handlemønstre og vaner.  Det kan være hårdt, fordi ens primære strategi måske frem til nu har været at forsøge at fokusere mindst muligt på problemet.

Men det er ofte også forløsende, opladende, inspirerende og spændende at gå i terapi.

Det er dig, som sætter dagsordenen og tempoet. Min fornemste opgave er at gøre det i en tryg og positiv atmosfære.

Privatlivspolitik Copyright © Psykolog Maja Schou
<